Veterinární klinika ViaVet

ČIPY

Od ledna 2005 je v Praze čipování povinné!!!

Čtečka mikročipů, aplikátor čipu, samolepky s čárovým kódem a číslem mikročipu

Vzhledem k tomu, že se Praha stala městem, které jako jedno z prvních zavedlo povinnost čipování, doporučujeme neodkládat tuto povinnost. Mohlo by se to vymstít zbytečnou pokutou od Městské policie.
Také na našem pracovišti provádíme aplikaci čipů splňujících platné ISO normy a máme oprávnění k vystavování i mezinárodních petpasů. O provedeném úkonu vystavíme potvrzení, které můžete odevzdat na Magistrátu jako podklad pro evidenci zvířat a může Vám zajistit slevu na poplatku ve výši až 350,- Kč po dobu dvou let. Bližší informace se můžete dočíst v níže uvedené vyhlášce hl.m. Prahy.

Vyhláška Hl. města Prahy zde

 

 

PASY

MEZINÁRODNÍ PET PASSPORT

Na našem pracovišti, kromě čipování zvířat, vystavujeme i mezinárodní pasy pro psy, kočky a fretky.

Mezinárodní Pet Passport

  Jak jistě víte, pro cestování se zvířaty byl zaveden mezinárodní pas - tzv. Pet Passport. Původně byla nařízena povinnost cestovat s tímto pasem již od července 2004, ale z důvodu nedostatečné připravenosti některých zemí (nikoliv té naši) bylo stanoveno přechodné období do září 2004. Od této doby již platí povinnost cestovat pouze s platným Pet Passem (dále jen pas).
  Pas je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem. Samozřejmě, že zvíře může žít u nás a mít např. francouzský pas. Není nutné měnit pas podle místa pobytu, ale je nutné nechat si zaregistrovat případné změny majitele!!!
   Chovatel pas získá u soukromého veterinárního lékaře, který vlastní pro tuto činnost oprávnění. Aby mohl toto oprávnění získat, musí mít platné osvědčení pro výkon veterinárně léčebné a preventivní činnosti od Komory veterinárních lékařů ČR a pověření k vydávání pasů od Státní veterinární správy ČR. K tomu musí vlastnit čtecí zařízení mikročipů splňujících platné ISO normy. Musí vést evidenci, mít přístup na internet a veškeré údaje o vydaných pasech zaznamenávat do registru petpasů, jehož vedením byla pověřena Komora veterinárních lékařů.
   Aby mohl být pas vydán, musí být zajištěna identifikace zvířete. Toho se dosahuje buď tetováním nebo čipováním (pochopitelně lze mít oba způsoby současně.) Po roce 2012 bude za prokazatelnou identifikaci považováno pouze čipování. Čitelnost čipů garantuje chovatel, což u čipů splňujících ISO normy nezpůsobuje žádné problémy, u starších typů čipů však musí být majitel připraven na možný požadavek kontrolního orgánu o přečtení čipu vlastní čtečkou. Bez čitelného tetování nebo čipování nelze vystavit pas!!!
  V pasu se vyznačí očkování a odčervení. Veškerá očkování musí být provedena pouze soukromým veterinárním lékařem s platným oprávněním k výkonu veterinárních činností a musí být také v souladu s vakcinačními schématy očkovací látky a s národními předpisy (např.v ČR je povinnost vakcinace proti vzteklině).

K cestování do většiny zemí EU potřebujete: čip nebo tetování, pas, očkování proti vzteklině

  Pro cestování do některých zemí mohou platit upřesňující požadavky. Například do Anglie, Irska a Švédska je nutné mít laboratorně potvrzenou hladinu protilátek proti vzteklině. Tento úkon je náročnější nejen finančně, ale také časově. Samotné vyšetření totiž může trvat až měsíc a dle informací nelze ještě šest měsíců, následujících po vyšetření, do těchto zemí vycestovat bez karantény. Jedinou výhodou tohoto vyšetření je, že se provádí za život pouze jednou, ovšem za předpokladu, že je prováděna pravidelná revakcinace.
   Členské státy mohou stanovit pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území také např. podmínku ošetření zvířete proti ekto a endoparazitům. Konkrétní podmínky vstupu zvířat do jednotlivých zemí lze získat na Státní veterinární správě. Pokud vyjíždíte mimo EU, nezapomeňte se podívat také na podmínky dovozu zvířat zpět do ČR.

Chcete-li čipovat nebo vydat pas na našem pracovišti, doporučujeme objednat si telefonicky konkrétní termín.